Menu Zamknij

Apel oszukanych przedsiębiorców – okradziono ich na kwotę 36 milionów złotych!

Oszukani przy budowie autostrad przedsiębiorcy wystosowali apel do władz z prośbą o natychmiastowe rozwiązanie sytuacji, w której dziesiątki firm i setki pracowników zostało pozbawionych wszelkich środków do funkcjonowania. Podajemy treść apelu:

Do

Prezydenta Rzeczypospolitej Pana Bronisława Komorowskiego
Marszałka Sejmu Pani Ewy Kopacz
Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pana Sławomira Nowaka
Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej


My, przedsiębiorcy poszkodowani przy budowie autostrad A-1, A-2 i A-4, zwracamy się z apelem o:

  • podjęcie działań mających na celu spowodowanie niezwłocznej zapłaty za wykonane prace przy budowie autostrad i dróg ekspresowych wszystkim przedsiębiorcom – podwykonawcom, dostawcom i usługodawcom, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy,
  • podjęcie działań mających na celu niezwłoczne wdrożenie właściwej interpretacji obowiązujących przepisów prawnych, w tym w szczególności artykułu 647′ (prim) Kodeksu Cywilnego o odpowiedzialności solidarnej Inwestora i Głównego Wykonawcy,
  • zobowiązanie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do personalnego rozliczenia osób odpowiedzialnych na niewłaściwy wybór wykonawców, jak COVEC, DSS czy POLDIM, które z niesławą zeszły z placów budowy autostrad i nie rozliczyły się w całości ze swoimi podwykonawcami,
  • zobowiązanie Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad do:wzmocnienie nadzoru Rządu i podporządkowanych mu instytucji, a w szczególności Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, nad trybem realizacji wielkich inwestycji budowlanych.
    • bezwzględnego stosowania w umowach wielkich inwestycji drogowych Warunków Kontraktowych FIDIC, w tym w szczególności równoważnego określania praw i obowiązków Stron Kontraktów oraz przy kontraktach długoterminowych (ponad rok trwania) obowiązkowego stosowania klauzuli waloryzacji cen robót i materiałów,
    • wdrożenia i przestrzegania właściwego trybu rozliczeń ze wszystkimi wykonawcami, podwykonawcami, usługodawcami i dostawcami gwarantującego terminową zapłatę wszystkim realizatorom prac objętych kontraktami,

Pragniemy zauważyć i wyraźnie zaznaczyć, że nasz protest nie ma charakteru politycznego i jest spowodowany wyłącznie faktem, że nie otrzymaliśmy należnego nam wynagrodzenia za wykonane prace na rzecz Głównego Wykonawcy odcinka C autostrady A-2, to jest firmy DSS.

Prezentując Państwu nasze problemy występujemy w obronie wszystkich pokrzywdzonych na wielkich budowach w kraju, na autostradach A-1, A-2, A-4, drogach ekspresowych i stadionach.

Wielokrotne interwencje w sprawie zapłaty za wykonane przez nasze firmy prace przy budowie autostrady A-2 (m. in. dostawy piasku, usługi transportowe i wynajem sprzętu budowlanego) nie odniosły do tej pory żadnego skutku. Interweniowaliśmy wielokrotnie w firmie DSS (Dolnośląskie Surowce Skalne SA), w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, u Ministra Transportu Sławomira Nowaka, wspomagała nas grupa Posłów. Wysyłaliśmy również pisma interwencyjne do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska. Wszystko jak dotąd okazało się bezskuteczne.

Uważamy, że dotychczasowy tryb faworyzowania międzynarodowych konsorcjów budowlanych przez Rząd i podporządkowane mu instytucje jest wysoce szkodliwy dla polskiej gospodarki, a w szczególności niszczy małe i średnie polskie firmy działające na rzecz Głównych Wykonawców wielkich inwestycji budowlanych, jak autostrady i stadiony, powoduje również utratę zaufania do instytucji rządowych, działających w imieniu Skarbu Państwa i dokonujących wyboru tych Głównych Wykonawców.

Obowiązujące aktualnie zasady wyboru Głównych Wykonawców są wysoce korupcjogenne i sprzyjające oszustwom, czego przykładem jest sytuacja kontraktu na realizację budowy odcinka C autostrady A-2 z DSS (Dolnośląskie Surowce Skalne SA). Firma wybrana w trybie bez przetargowym z udziałem polityków na podstawie bardzo niejasnych kryteriów nie podołała realizacji kontraktu i oszukała dziesiątki przedsiębiorców pracujących na jej zlecenie, mimo podwyższenia wartości kontraktu o ponad 220 (dwieście dwadzieścia) milionów złotych więcej od poprzedniego Wykonawcy, czyli firmy COVEC.

Uważamy, że konieczne jest ustalenie pełnej odpowiedzialności prawnej i finansowej za wybór tej firmy jako Głównego Wykonawcy, a całą sprawą winny zająć się organy Prokuratury.

Nasz APEL i protest zorganizowany w dniu 19 kwietnia 2012 roku w Wiskitkach k/Żyrardowa ma uświadomić i przypomnieć wszystkim Rządzącym, że

żadna partia nie może budować swojego sukcesu na grobach swoich bliskich, jak powiedział Premier Tusk w Sejmie, nie można również zbudować swojego sukcesu na krzywdzie małych i średnich przedsiębiorstw, na krzywdzie paru tysięcy pracowników pracujących przy budowie autostrad.

Uważamy również, że sprawą afer budowlanych COVEC i DSS winna zająć sięspecjalna sejmowa Komisja Śledcza,gdyż mówimy tu o stratach Skarbu Państwa idących w setki milionów złotych, sama zmiana Głównego Wykonawcy odcinków „A” i „C” autostrady A-2 (po COVEC-u) to dodatkowy i całkowicie zbędny wydatek Skarbu Państwa w kwocie około 455 (czterysta pięćdziesiąt pięć) milionów złotych.

Powołanie sejmowej Komisji Śledczej będzie testem uczciwości rządzącej koalicji, wyrazem transparentności jej działań i rzeczywistą chęcią usunięcia patologii z naszego życia gospodarczego. Będzie również testem uczciwości każdego Posła świadczącym o Jego osobistym zaangażowaniu w procesy likwidacji korupcji i nieuczciwości w naszym kraju.

Przekazując powyższe informacje mamy nadzieję, że Odpowiedzialni Decydenci zapoznają się z naszymi problemami w celu pozytywnego ich załatwienia.

Za Komitet Protestacyjny Poszkodowanych Przedsiębiorców

Piotr Ochnio, Konstanty Sochacki, Paweł Winnicki

Sochaczew, 21 maja 2012 roku

 

Apel został opublikowany na specjalnie założonej stronie: nigrita.pl

Dodaj komentarz